30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2014: Maatjesproject Cocktail krijgt landelijke navolging
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

Durf te leven!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature: Voorzitter

Na ruim 4 jaar neemt Simon Timmerman binnenkort afscheid als voorzitter van COC Midden-Nederland. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter! Lijkt het jou leuk om je in deze rol in te zetten voor onze vereniging en de belangen van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen in Midden-Nederland? Reageer dan uiterlijk 12 januari 2020 op deze vacature.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging, regelt de bestuursactiviteiten, geeft leiding aan het bestuur en treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het bestuur. De voorzitter stimuleert, coördineert en is eindverantwoordelijk voor de verenigingsactiviteiten.

De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en draagt zorg voor externe contacten. De voorzitter leidt de vergaderingen. De voorzitter deelt zijn taken met de andere leden van het dagelijks bestuur.

TAAKOMSCHRIJVING

Coördineren en leiding geven
De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af. De meeste bestuursactiviteiten binnen het vrijwilligerswerk spelen zich in werkgroepen af. Elke werkgroep is anders, maar over het algemeen kan het moeite kosten het over iets eens te worden, moet iedereen goed op de hoogte zijn van de ideeën, moet er tijd zijn om informatie te geven en gelegenheid om er om te vragen en, als er besluiten genomen worden, is het handig dat iedereen, of een grote meerderheid, het ermee eens is.

Inspireren
De voorzitter inspireert zijn bestuursleden en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. De voorzitter is door haar/zijn/hun netwerk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen aan bestuursleden door te geven brengt zij/hij/die hen op nieuwe ideeën. In een levende dynamische organisatie worden steeds nieuwe vormen bedacht die het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken. Een onderdeel van leiding geven is de bestuursleden steeds helpen hun eigen vorderingen te zien door weer te geven wat er is gebeurd en duidelijk te maken wat nog moet gebeuren. Bij leiding geven hoort ook hulp geven. Wanneer een bestuurslid zich minder prettig voelt of te weinig kansen heeft, stelt de voorzitter dit aan de orde en maakt dit bespreekbaar. De voorzitter let dus zowel op het verloop van het werk als op de sfeer in de groep.

Samenwerken en delegeren
De voorzitter delegeert, draagt taken over en stimuleert samenwerking. De voorzitter zorgt ervoor dat de bestuursleden elkaar leren kennen en zorgt voor duidelijkheid over de doelen van het bestuur. In het bestuur ziet de voorzitter erop toe dat de verschillen tussen de leden niet te groot worden door een goede taakverdeling toe te passen. Samenwerking kan het beste bereikt worden door duidelijk te maken dat een ieder elkaar, als bestuur, nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. Als mensen in een bestuur bij elkaar komen hebben ze daar een reden voor. Ze hebben een doel voor ogen wat ze door middel van de organisatie willen bereiken. Samenwerken in een groep gaat beter als de deelnemers het eens zijn over het doel van de groep. Dat wil niet zeggen dat verschillende doelen nooit samen kunnen gaan. Het is wel belangrijk om ze van elkaar te weten en het eens te zijn over de bedoelingen.

Bemiddelen
Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen op één lijn te krijgen. Als de verschillende ideeën en meningen die binnen een bestuur leven niet met elkaar in overeenstemming worden gebracht, zal de samenwerking niet soepel verlopen. Er kunnen conflicten ontstaan. Vooral als er meningsverschillen zijn over het doel van de groep of de manier waarop je het doel kunt bereiken, is het belangrijk die met elkaar te bespreken. Als dat niet gedaan wordt, zal er spanning en ergernis ontstaan en dat houdt de bestuursleden alleen maar af van het werk dat gedaan moet worden. De voorzitter zal conflicten in het bestuur op passende wijze bespreekbaar moeten maken.

Communiceren
Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap. Een voorzitter kan bepalen welke personen in de vereniging geïnformeerd moeten worden en gezamenlijk actie kunnen ondernemen. Belangrijk is ook dat de groep van tijd tot tijd even stilstaat bij wat er bereikt is: de evaluatie. Na afloop van een activiteit krijgt ieder de kans om te reageren op de gebeurtenissen, om commentaar te geven of om over de eigen bijdrage te vertellen.

Representatie
De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de vereniging. Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de organisatie. Namens de leden en de vrijwilligers verzorgt de voorzitter de contacten met andere organisaties, gemeenten en media.

Vergaderen
Het leiden van een bespreking en de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt bij de voorzitter. Hiertoe is de voorzitter ervoor verantwoordelijk dat iedereen voortijdig de agenda toegestuurd krijgt, de aard van de bespreking voor iedereen duidelijk is, de structuur van de discussie wordt toegelicht en bewaakt wordt, erop toegezien wordt dat de deelnemers goed meewerken aan de structuur van de discussie, de meningen van de deelnemers zorgvuldig geïnventariseerd worden, de sfeer bewaakt wordt en erop toegezien wordt dat de deelnemers dit ook doen, gezorgd wordt dat de deelnemers aan de discussie elkaar genoeg ruimte geven om volop mee te doen en tegen het einde een goede samenvatting van de discussie gemaakt wordt.

FUNCTIE-EISEN
Van de voorzitter mogen de volgende kwaliteiten dan wel eigenschappen verwacht worden. De voorzitter:

 • onderschrijft de doelstelling van COC Midden-Nederland en is open-minded;
 • heeft minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • heeft goede sociale- en communicatieve vaardigheden;
 • heeft aantoonbare ervaring in een bestuurlijke omgeving (met bestuurlijke besluitvormings- en strategische afwegingsprocessen);
 • heeft samenbindend vermogen, maar is ook in staat knopen door te hakken;
 • is een verbinder waarbij het compromis niet de eerste keuze is;
 • heeft een passende visie op het onderhouden van contacten met het bestuur en de organisatie;
 • bekleedt geen andere functies die een onafhankelijke oordeelsvorming in de weg staat;
 • kan flexibel inspringen op actuele gebeurtenissen, is stressbestendig en weet een goede tijdsplanning te maken;
 • kan goed het overzicht houden binnen de vereniging en vindt het leuk om vrijwilligers te motiveren en enthousiasmeren;
 • versterkt het bestuur met enthousiasme, motivatie, inzet en drive. Iedereen doet dit op vrijwillige basis; en
 • heeft voldoende tijd en beschikbaarheid voor vergaderingen, tussentijds overleg en representatie.

Geïnteresseerd?
Stuur dan zo snel mogelijk, en uiterlijk 12 januari 2020, je sollicitatie (motivatie & CV) naar bestuur@cocmiddennederland.nl en dan hopen we je te kunnen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Simon Timmerman (voorzitter), telefoon 06-12033155.